Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 27 - Câu lệnh While


Phần 2: Câu lệnh có cấu trúc

Phần này sẽ giúp học viên tìm hiểu được các kiến thức sau:

- Biết được cách sử dụng các câu lệnh có cấu trúc: Câu lệnh điều kiện, câu lệnh lặp.

- Viết được các chương trình đơn giản sử dụng câu lệnh có cấu trúc.

2.1 Câu lệnh điều kiện

Bài 19 - Câu lệnh If 07:39


Bài 20 - Câu lệnh If/Else 06:20


Bài 21 - Câu lệnh If/Else liên tiếp 10:19


Bài 22 - Câu lệnh If lồng nhau 08:56


Bài 23 - Câu lệnh Case 12:41


Bài 24 - Câu lệnh Case/Else 05:50


2.2 Câu lệnh lặp

Bài 25 - Câu lệnh For 10:11


Bài 26 - Câu lệnh For/DownTo 07:10


Bài 27 - Câu lệnh While 06:34


Bài 28 - Câu lệnh Repeat/Until 06:29Bài cùng chuyên mục • Phần 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Pascal

  Phần này sẽ giúp học viên tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Ngôn ngữ lập trình dùng để làm gì.

  - Làm quen với ngôn ngữ lập trình Pascal.

  - Học được các kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình: Các kiểu dữ liệu cơ bản, các phép toán và hàm sử dụng được với các kiểu dữ liệu đó, hằng là gì, biến là gì, các bước giải bài toán tin học.

  - Viết được các chương trình đơn giản.


  Phần 2: Câu lệnh có cấu trúc

  Phần này sẽ giúp học viên tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Biết được cách sử dụng các câu lệnh có cấu trúc: Câu lệnh điều kiện, câu lệnh lặp.

  - Viết được các chương trình đơn giản sử dụng câu lệnh có cấu trúc.


  Phần 3: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

  Phần này sẽ giúp học viên tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Biết được cách khai báo một số kiểu dữ liệu có cấu trúc: Kiểu mảng, kiểu tập hợp, kiểu bản ghi, kiểu file.

  - Viết được các chương trình đơn giản sử dụng kiểu dữ liệu có cấu trúc.


  Phần 4: Chương trình con

  Phần này sẽ giúp học viên tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Biết cách viết chương trình con: Chương trình con dạng thủ tục, chương trình con dạng hàm.

  - Viết được các chương trình sử dụng chương trình con.