Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 6 - Các kiểu dữ liệu cơ bản


Phần 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Pascal

Phần này sẽ giúp học viên tìm hiểu được các kiến thức sau:

- Ngôn ngữ lập trình dùng để làm gì.

- Làm quen với ngôn ngữ lập trình Pascal.

- Học được các kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình: Các kiểu dữ liệu cơ bản, các phép toán và hàm sử dụng được với các kiểu dữ liệu đó, hằng là gì, biến là gì, các bước giải bài toán tin học.

- Viết được các chương trình đơn giản.

1.1 Mở đầu

Bài 1 - Ngôn ngữ lập trình là gì? 06:09


Bài 2 - Ngôn ngữ lập trình Pascal 13:39


Bài 3 - Thành phần của Pascal1 09:26


Bài 4 - Thành phần của Pascal2 13:51


1.2 Lập trình với Pascal

Bài 5 - Cấu trúc chương trình 11:07


Bài 6 - Các kiểu dữ liệu cơ bản 12:41


Bài 7 - Phép toán 14:54


Bài 8 - Hàm số học 07:47


Bài 9 - Biểu thức 12:28


Bài 10 - Hằng 09:30


Bài 11 - Biến1 06:15


Bài 12 - Biến2 05:38


Bài 13 - Biến3 07:04


Bài 14 - Bài toán và thuật toán 08:35


Bài 15 - Cấu trúc dữ liệu 05:56


Bài 16 - Xuất dữ liệu 10:27


Bài 17 - Trình bày dữ liệu 12:50


Bài 18 - Nhập dữ liệu 11:57Học tiếng Anh

Bài cùng chuyên mục • Phần 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Pascal

  Phần này sẽ giúp học viên tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Ngôn ngữ lập trình dùng để làm gì.

  - Làm quen với ngôn ngữ lập trình Pascal.

  - Học được các kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình: Các kiểu dữ liệu cơ bản, các phép toán và hàm sử dụng được với các kiểu dữ liệu đó, hằng là gì, biến là gì, các bước giải bài toán tin học.

  - Viết được các chương trình đơn giản.


  Phần 2: Câu lệnh có cấu trúc

  Phần này sẽ giúp học viên tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Biết được cách sử dụng các câu lệnh có cấu trúc: Câu lệnh điều kiện, câu lệnh lặp.

  - Viết được các chương trình đơn giản sử dụng câu lệnh có cấu trúc.


  Phần 3: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

  Phần này sẽ giúp học viên tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Biết được cách khai báo một số kiểu dữ liệu có cấu trúc: Kiểu mảng, kiểu tập hợp, kiểu bản ghi, kiểu file.

  - Viết được các chương trình đơn giản sử dụng kiểu dữ liệu có cấu trúc.


  Phần 4: Chương trình con

  Phần này sẽ giúp học viên tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Biết cách viết chương trình con: Chương trình con dạng thủ tục, chương trình con dạng hàm.

  - Viết được các chương trình sử dụng chương trình con.