Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 31 - Kiểu tập hợp


Phần 3: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Phần này sẽ giúp học viên tìm hiểu được các kiến thức sau:

- Biết được cách khai báo một số kiểu dữ liệu có cấu trúc: Kiểu mảng, kiểu tập hợp, kiểu bản ghi, kiểu file.

- Viết được các chương trình đơn giản sử dụng kiểu dữ liệu có cấu trúc.

3.1 Kiểu dữ liệu lưu trữ trên bộ nhớ trong

Bài 29 - Mảng một chiều 08:02


Bài 30 - Mảng hai chiều 12:00


Bài 31 - Kiểu tập hợp 11:27


Bài 32 - Kiểu bản ghi 12:07


3.2 Kiểu dữ liệu lưu trữ trên bộ nhớ ngoài

Bài 33 - Kiểu File 08:23Bài cùng chuyên mục • Phần 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Pascal

  Phần này sẽ giúp học viên tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Ngôn ngữ lập trình dùng để làm gì.

  - Làm quen với ngôn ngữ lập trình Pascal.

  - Học được các kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình: Các kiểu dữ liệu cơ bản, các phép toán và hàm sử dụng được với các kiểu dữ liệu đó, hằng là gì, biến là gì, các bước giải bài toán tin học.

  - Viết được các chương trình đơn giản.


  Phần 2: Câu lệnh có cấu trúc

  Phần này sẽ giúp học viên tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Biết được cách sử dụng các câu lệnh có cấu trúc: Câu lệnh điều kiện, câu lệnh lặp.

  - Viết được các chương trình đơn giản sử dụng câu lệnh có cấu trúc.


  Phần 3: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

  Phần này sẽ giúp học viên tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Biết được cách khai báo một số kiểu dữ liệu có cấu trúc: Kiểu mảng, kiểu tập hợp, kiểu bản ghi, kiểu file.

  - Viết được các chương trình đơn giản sử dụng kiểu dữ liệu có cấu trúc.


  Phần 4: Chương trình con

  Phần này sẽ giúp học viên tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Biết cách viết chương trình con: Chương trình con dạng thủ tục, chương trình con dạng hàm.

  - Viết được các chương trình sử dụng chương trình con.